بازی نمایشی: لفاظی‌های زبانی (فهرست نهایی!)

شما به عنوان یک مربی نمایش، احتمالا با تعداد محدودی از لفاظی‌های زبانی برای معرفی به دانش‌آموزان به عنوان تمرین گرم کردن آشنایی دارید.

لفاظی‌های زبانی، کودک

لفاظی‌های زبانی به بچه‌ها کمک می‌کند، تمرکز لازم را جهت کار بر روی گفتار خود پیدا کنند. این بازی‌ها فقط سرگرم‌کننده هستند!

من در زیر لیست مورد علاقه‌‌ی خودم را تهیه کرده‌ام که شما می‌توانید در تمرین بعدی خود از آنها استفاده کنید.

من لفاظی زبانی را به دانش‌آموزان معرفی می‌کنم و ما آن را در گروه تمرین خواهیم کرد. بعد از آن من از چند دانش‌آموز شجاع خواهم خواست که بایستند و تلاش کنند، آن جمله را 5 بار پشت سر هم بگویند.

روش عالی دیگر برای اجرای این بازی، این است که گروه در یک دایره بایستد، سپس از هر دانش‌آموز بخواهید که این لفاظی زبانی را با احساسی متفاوت بگوید. (عصبانی، ناراحتی، خوشحالی، ترس، ناامیدی، گیجی و...) یا اینکه از سمت راست خود شروع کنید و دانش‌آموزان با خوشحالی بازی را شروع کنند اما به تدریج و با گردش بازی در دایره، بیشتر و بیشتر عصبانی شوند.


  • فهرست نهایی لفاظی‌های زبانی


Unique New York

Three free throws

Red Leather, Yellow Leather

I thought a thought.

But the thought I thought wasn’t the thought I thought I thought.

One-One was a racehorse.

Two-Two was one, too.

When One-One won one race, Two-Two won one, too.

Say this sharply, say this sweetly,

Say this shortly, say this softly.

Say this sixteen times very quickly.

Rubber Baby Buggy Bumpers! (Repeat. Increase the tempo.)

Silly Sally swiftly shooed seven silly sheep.

The seven silly sheep Silly Sally shooed Shilly-shallied south.

These sheep shouldn’t sleep in a shack; Sheep should sleep in a shed.

Red Bulb Blue Bulb Red Bulb Blue Bulb Red Bulb Blue Bulb

Red Blood Blue Blood

I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch wishes, I won’t wish the wish you wish to wish.

She sells seashells on the seashore.

Mix a box of mixed biscuits with a boxed biscuit mixer.

A proper copper coffee pot.

Toy boat. Toy boat. Toy boat.

Betty bought butter but the butter was bitter, so Betty bought better butter to make the bitter butter better.

I thought a thought.

But the thought I thought wasn’t the thought I thought I thought.

If the thought I thought I thought had been the thought I thought, I wouldn’t have thought so much.

How much wood could a wood chuck; chuck if a wood chuck could chuck wood.

Comical economists.

Which wristwatches are Swiss wristwatches?

Peter Piper picked a peck of pickled peppers,

A peck of pickled peppers Peter Piper picked.

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,

Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

Sascha sews slightly slashed sheets shut.

She should shun the shinning sun.

The big black back brake broke badly.

The big beautiful blue balloon burst.

A shapeless sash sags slowly.

Smelly shoes and socks shock sisters.

Which wrist watches are Swiss wrist watches?

Dick kicks sticky bricks.

Shave a single shingle thin.

Stick strictly six sticks stumps.

Cinnamon aluminum linoleum.

New York is unanimously universally unique.

Cooks cook cupcakes quickly.

Flora’s freshly fried fish.

A bragging baker baked black bread.

Buy blue blueberry biscuits before bedtime.

She sold six shabby sheared sheep on ship.

The sixth sick sheik’s son slept.

These thousand tricky tongue twisters trip thrillingly off the tongue

این نوشته از اینجا برداشت شده است.