بازی نمایشی: نگاه کن و فریاد بزن!

نوع بازی:

گرم کردن

روش:

1. از کلاس بخواهید که در یک دایره بایستند.

2- بگویید که همه پایین را نگاه کنند.

3- شروع به شمردن کنید "1، 2، 3... نگاه!"

4- در "نگاه" همه باید مستقیم به یک نفر در دایره نگاه کنند.

5- اگر فردی که شما به او نگاه می‌کنید به شما نگاه نکند، شما ایمن هستید. اگر فردی که شما به او نگاه می‌کنید به شما برگردد و نگاه کند، هر دوی شما باید فریاد بزنید "آاه" و خودتان را بر روی زمین بیندازید.

6- دوباره شروع به شمردن کنید و دور دیگری را با افراد ایستاده در دایره اجرا کنید.

7- بازی را تا زمانی که همه بنشینند یا فقط یک نفر باقی بماند، ادامه دهید.

این بازی از اینجا برداشت شده است.