تکنیک‌های پایه در کارگاه نمایش- پیگیری فکر

چرا این کار را انجام می‌دهیم؟

پیگیری فکر به مخاطبان اجازه می‌دهد تا افکار درونی یک کاراکتر را بشنوند. این تکنیک می‌تواند در یک صحنه که برای لحظه‌ای منجمد می‌شود یا برای پیگیری افکار شخصیت‌ها در یک تصویر ثابت، استفاده شود. پیگیری فکر، دانش‌آموزان را به انعکاس فعالیتی از نمایش و توجه به دیدگاه کاراکتری که در حال نمایش آن هستند، تشویق می‌کند. همچنین با اجازه دادن به گروه برای شنیدن افکار تمام شخصیت‌های در صحنه/ تصویر ساکن، آگاهی از نگاه دیگران و پیامدهای بالقوه رخدادها/ فعالیت‌ها را تشویق می‌کند.

این کار چگونه انجام می‌شود؟

یک گروه باید در وسط صحنه (ترجیحا در یک لحظه‌ی مهم در داستان) یا در یک تصویر ساکن یخ بزند. توضیح دهید که شما می‌خواهید وارد تصویر شوید و بر شانه‌ی اعضای گروه ضربه بزنید. این را روشن کنید که وقتی شما این کار را انجام می‌دهید، شما از فرد می‌خواهید که افکار کاراکتر خود را بلند در آن لحظه بیان کند. تاکید کنید که شما از آنها می‌خواهید، افکار آن کاراکتر را بیان کنند، برای مثال: "من نمی‌توانم باور کنم او این را برای من انجام خواهد داد." هنگامی که تمام شخصیت‌ها ردیابی فکری شدند، صحنه می‌تواند ادامه پیدا کند یا یکی دیگر از تصاویر ساکن بررسی شود.

روش‌هایی که شما می‌توانید از آن استفاده کنید

گروه‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، جایی که یک نفر یک شخصیت را بازی می‌کند و نفر دیگر سایه‌ی او را بازی می‌کند. در طول یک صحنه، کاراکترها می‌توانند همراه با سایه‌های‌شان که اندیشه‌های درونی کاراکتر را بیان می‌کنند، باشند. این تکنیک برای درک عمیق‌ کشمکش بالقوه‌ میان ظاهر بیرونی و افکار درونی استفاده می‌شود.