جایی برای انتشار داستان بلند «بی گاهان» برای آن خوانندۀ بی نظیر قصه های بی پایان...


14. بی گاه اول_ «یک آداجیو در شب نقره ای»

14. بی گاه اول_ «یک آداجیو در شب نقره ای»
ده_ میکائیل حرکتی نکرد؛ ایستاده در سایه‌سار کاج‌های سیاه و یاس‌های سپی...