عبارت های تاکیدی و جملات موثر جذب ثروت

طبیعت فروشگاه بی انتهایی از ثروت ها است

هر قدر هم که در ستایش فقر صحبت شود، باز این واقعیت وجود دارد که اگر ثروتمند نباشیم نمی توانیم زندگی کامل و موفقی داشته باشیم. هیچکس بدون پول کافی نمی تواند به بالاترین سطح استعداد و رشد روحی اش برسد. چون برای گشایش روح و رشد استعدادها به چیزهای زیادی احتیاج داریم. خرید کتاب اشراف زادگان فقیر...

  • رضایت داشتن به اندک احمقانه است.
  • فقر گناه است، چون مانع آزادی است و برده ماندن گناه بزرگی است.
  • جهان هستی یک سیستم است، نه باشما دوست است نه دشمن. اگر از سیستمش تبعیت کنید، به هر آنچه می خواهید می رسید. و اگر برخلاف سیستم آن رفتار کنید، آسیب می بینید.
  • تمرکز خود را روی فقر خاموش کنید!


انسان به جایی تعلق دارد که قلبش او را می کشاند

شما باید ساعت ها تفکر کنید که چرا اینجا هستید. از خود بپرسید و جست و جو کنید و پاسخ را از درون خود بشنوید. تصور کنید آزادی مطلق دارید و هیچ چیز و هیچکس نمی تواند مانع انجام کاری شود که دوست دارید انجام دهید. در آن صورت چه کاری را به عنوان ماموریت خود انتخاب می کردید؟

رویای اصلی تان را طراحی کرده و آن را زندگی کنید. بدانید که رویا مقدس است.

  • انسان به جایی تعلق دارد که قلبش او را می کشاند. اگر آرزوهای غنی دارند، به این دلیل است که صاحب توانایی ها و استعدادهایی غنی هستند که خواهان تجلی است.
  • تنها تفاوت میان افراد، اندازه ی رویا و زمان است. رویاها سنگ محک شخصیت ما هستند.
  • رویا باید بزرگ باشد. با چیزهای زیادی در آن باشد، باید یک فیلم باشد. خرید کتاب های روانشناسی


موفقیت بدون رضایت یک شکست بزرگ است

باید ستایشگر اشتیاق خود باشید. من هیچ وقت برای پول درآوردن وارد یک کسب وکار نشدم؛ ولی متوجه شده ام که اگر از آن لذت ببرم پول هم میآید.

سر ریچارد برانسون

دیدگاه کمبود محور نسبت به دنیا ستایشگر پول است؛ دیدگاه فراوانی محور نسبت به دنیا ستایشگر اشتیاق است. وقتی روی کاری متمرکز میشوید که عاشقش هستید پول جریان پیدا میکند اشتیاق یعنی وقتی کاری را انجام میدهید که برایتان مهم است و انجامش به شما الهام شده و از آن لذت میبرید اشتیاق انرژی معنوی است که درون شما جاری است. وقتی اشتیاق خود را نشان میدهید عشق بروز پیدا می.کند وقتی با عشق زندگی میکنید عصاره ی اصلی فراوانی دنیا را تجربه میکنید

از پول چشم بردارید و دنبال عامل شادیتان بگردید؛ یعنی سراغ مأموریت زندگی و ندایی بروید که شما را فرا میخواند این راهی سر راست به سمت فراوانی است.

همیشه کاری هست که بتوانیم امروز انجامش دهیم تا اشتیاق و لذت بیشتری را به زندگیمان وارد کنیم حتی اگر یک قدم کوچک باشد؛ آن چه مهم است مسیر حرکت است.برای انجام چه کاری اشتیاق دارید؟

این شما هستید که تعیین میکنید چه کاری پولساز باشد نباید دنبال کاری باشید که برایتان پولساز باشد بلکه باید به دنبال اشتیاق خود بروید و آن اشتیاق را به کارگاه پولسازی خود تبدیل کنید یک شغل میتواند برای یک فرد به ثروت بزرگ بدل شود و برای دیگری به فقر و بدبختی؛ این شما هستید که تعیین میکنید کارتان به فقر تبدیل شود یا ثروت.


منبع / baratbooks.ir