بسیجِ واقعی هیچ حدومرزی ندارد+سند

نمی‌دانم چند دقیقه بعد از این پست، مدیران عزیز ویرگول بطور دستی در یک جا مطلب نخست را جا می‌دهند! اما راست گفتند که: نیروی بسیج هیچ حد و مرزی ندارد. بسیجی واقعی باید در تمام اقشار مردم نفوذ کند و بیشترین افراد را جذب کند. حالا بسیجی غیرواقعی هم مگر داریم؟ بله. بسیجی غیرواقعی، همان عزیزانی هستند که ناخواسته و عمدتاً از روی جهل، دافعه برای بقیه ایجاد می‌کنند و آنها را از بسیج فراری می‌دهند!یش از هشت ساعت از انتشار اولین مطلبم در ویرگول گذشته و هنوز موتور هوشمند، نمی‌داند بسیج را در کدام دسته جا بدهد؟
ما به قول برخی عزیزان که کم‌لطفی می‌کنند و می‌گویند: ساندیس‌خور هستیم! نمی‌دانیم چه باید بکنیم و از خود تِز می‌دهیم برای مدیریت دنیا ! این که دیگر ربات و سیستم است و دست من نیست...هست؟ قضاوت با شما. تشکر از تیم ویرگول بابت این پلتفرم لذت‌بخش.

بیش از هشت ساعت از انتشار اولین مطلبم در ویرگول گذشته و هنوز موتور هوشمند، نمی‌داند بسیج را در کدام دسته جا بدهد؟
ما به قول برخی عزیزان که کم‌لطفی می‌کنند و می‌گویند: ساندیس‌خور هستیم! نمی‌دانیم چه باید بکنیم و از خود تِز می‌دهیم برای مدیریت دنیا ! این که دیگر ربات و سیستم است و دست من نیست...هست؟ قضاوت با شما. تشکر از تیم ویرگول بابت این پلتفرم لذت‌بخش.
بیش از هشت ساعت از انتشار اولین مطلبم در ویرگول گذشته و هنوز موتور هوشمند، نمی‌داند بسیج را در کدام دسته جا بدهد؟ ما به قول برخی عزیزان که کم‌لطفی می‌کنند و می‌گویند: ساندیس‌خور هستیم! نمی‌دانیم چه باید بکنیم و از خود تِز می‌دهیم برای مدیریت دنیا ! این که دیگر ربات و سیستم است و دست من نیست...هست؟ قضاوت با شما. تشکر از تیم ویرگول بابت این پلتفرم لذت‌بخش.