آیا نشانه های اجتماعی(Social Cues) را می شناسید؟

آیا نشانه های اجتماعی(Social Cues) را می شناسید؟
فرض کنید شما در یک مهمانی چیزی را برای یک نفر توضیح می دهید و وسط صحبت...