تابلو برق Power Panel

برای اینکه دیزل ژنراتور به صورت کامل حفاظت شود به تابلو برق نیاز است.

یکی از وظایف تابلو برق کنترل دیزل ژنراتور می باشد و در صورت بروز مشکل و نقص فنی به وسیله برد کنترلی آن را به مصرف کننده اطلاع می دهد.

که این وظیفه تابلو حفاظت کنترل دیزل ژنراتور یا A.M.F می باشد.

یکی دیگر از وظایف تابلو برق به صورت اتوماتیک مصرف کننده را به برق شهر یا دیزل ژنراتور وصل می کند.

که این وظیفه تابلو چنج آور | تابلو اضطراری | تابلو امرجنسی و تابلو A.T.S می باشد.

همچنین نوع دیگری از تابلو دیزل هم وجود دارد با عنوان تابلو سنکرون پارالل دیزل ژنراتور که این نوع تابلوها وظیفه سنکرون و پارالل کردن دو یا چند دیزل با هم یا برق شهر را دارد.

تابلو A.M.F

این تابلو به صورت کامل سیستم را از هنگام دستور استارت به دیزل ژنراتور تا زمانی که دستور خاموش شدن به دیزل ژنراتور ارسال می شود را مونیتورینگ می کند.

تابلو A.T.S

این تابلو در هنگام قطع برق شهر (برق main) به صورت اتوماتیک دیزل ژنراتور را روشن نموده و پس از Stable شدن وضعیت دیزل ژنراتور برق تولیدی ژنراتور را وارد مدار می نماید. و پس از وصل شدن برق شهر برق main باز هم به صورت اتوماتیک دیزل ژنراتور را از مدار خارج کرده و ژنراتور را خاموش می نماید.

تابلو Sancron

موازی کردن دو یا چند دیزل ژنراتور با هم و یا با برق شهر

طریقه عملکرد تابلوهای سنکرون به صورت موازی کردن برق شبکه سراسری شهر با دستگاه ها و یا دستگاه ها با یکدیگر می باشد.