عوامل موثر در تعیین تعرفه پست خارجی

https://virgool.io/p/d0qyvtb6fsvu/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%8C%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%87%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%86%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF.%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%A8%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85.

چگونگی تعیین تعرفه پست خارجی

یکی از خدماتی که توسط شرکت پستکس ارائه می شود ارسال کالا به کشور های دیگر است که با نام پست خارجی شناخته می شود. نکته ی مهمی که در این نوع از پست وجود دارد تعرفه های مربوط به آن می باشد که باید مطابق با قوانین بین المللی تنظیم شوند و هر ساله شرکت پست مطابق با این قوانین آن را ارائه می دهد. برای مشخص نمودن نرخ پست خارجی عوامل متعددی نقش دارند. برای مثال روش انتقال کالا می تواند یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار باشد. با توجه به این که از دو روش زمینی و هوایی در پست خارجی استفاده می شود می توان به این مورد به عنوان یکی از عوامل موثر در این امر اشاره کرد.

هم چنین این موضوع که قرار است کالای شما به کدام کشور خارجی ارسال شود هم یکی دیگر از موضوعات مهم می باشد. بر همین اساس شرکت پستکس برای تعیین دقیق تعرفه ها، کشور ها را در دو گروه مجزا دسته بندی کرده است که با استفاده از این گروه بندی می توان به دید روشنی از هزینه ها دست یافت. همان طور که در رابطه با پست های داخلی وزن کالا به عنوان یکی از مولفه های تاثیر گذار در هزینه شناخته می شود در رابطه با پست های خارجی هم می توان همین مورد را به عنوان یکی از عوامل مهم در تعیین تعرفه معرفی کرد. علاوه بر وزن خود کالا وزن بسته ای که کالا برای ارسال در آن قرار می گیرد هم شامل تعرفه هایی می شود که باید مورد محاسبه قرار گیرد.

سامانه آنلاین پستی پستکس ، سریعترین روش ارسال مرسوله به خارج از کشور

سامانه پستکس به عنوان یک سایت پستی آنلاین می تواند شما را در امر ارسال مرسوله های خارجی یاری نموده و هر گونه سوال و ابهام شما در رابطه با تعرفه پست خارجی و چگونگی ارسال کالا را برطرف نماید


https://virgool.io/p/d0qyvtb6fsvu/%F0%9F%93%B7%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

این مقاله را در مگ پستکس دنبال کنید

این مقاله را در مگ پست بار دنبال کنید

این مقاله را اخبار رسمی دنبال کنید