آیا اسلام دچار بن بست میشود؟

بنام خدا
این جمله معروف ازامام راحل نقل شده است (اسلام بن بست ندارد) راستی چرا دین اسلام بن بست ندارد؟
ازنظر عقلی اگر واضع قانون خدا باشد مگر میشود خداوند با علم بی نهایت واضع قانونی همراه با بن بست باشد؟ خیر
پس چرانظام های گذشته دینی درقرون وسطی واسلامی پس ازظهور اسلام وجامعه دینی خودمان فعلا به بن بست رسیده اند؟
پاسخ آن است که دراین نظام ها از امکاناتی که خداوند دردین خود در نظر گرفته است بهره نبرده اند.
آن امکانات چیست؟ دو امکان در نظام اسلامی پیش بینی شده است.اطلاق درولایت وحکم ثانوی
1-دریک حکومت دینی آنکه درراس نظام است دارای همه صلاحیت هائی است که خداوند داراست وخداوند صلاحیت هایش نامحدود است. بنابراین با داشتن صلاحیت کامل ومطلق اقتدار لازم برای رفع هرگونه مشکل را داراست وچنین امکانی درهیچ نظام غیر دینی وجودندارد(اصل پنجم)
2-امکان استفاده ازحکم ثانوی خداوند برای اداره یک جامعه احکامی وضع نموده است که بعنوان احکام اولیه محسوب میشود اما چنانچه این احکام در عمل دچار مشکل شود جامعه میتواند با بهره بردن از حکم ثانوی ویا مصلحت در حکم اولیه تغییر لازم را بدهد تا زمانیکه مشکل برطرف شود. چنین امکانی درقانون اساسی ما پیش بینی شده است (اصل112)
اینک این سوال پیش میاید که چرا پس از 4 دهه حکومت اسلامی ما همیشه عملا در شرایط حاد قرار گرفته ایم؟
دلیلش کاملا روشن است چون از امکانات یادشده کمتر بهره برده ایم .یا در اعمال مواردی که قانون سکوت داشته دررفع مشکل ازسوی رهبری قصور شده است ویا اینکه در بهره برداری ازحکم ثانوی نمایندگان مجلس کوتاهی کرده اند والبته درهردو مورد ناتوانی مسوولان عامل اصلی بوده است که دریک انتخابات آزاد این مشکل برطرف میشود.اسلام بن بست ندارد هرچه هست ازمسلمانی ماست.
توجه: دربهره بردن ازامکانات فوق نه نیاز به رفراندوم هست ونه تغییر قانون اساسی فقط کمی همت وبلند نظری لازمست