احکام اولیه وثانویه؟

به نام خدا
معروفست که میگویند دین خدا بن بست ندارد هرچه مشکل هست از مسلمانی ماست.
زمانی که دینی آورده می شود در کتاب وسنت پیامبر احکامی صریح موجود است که به انها احکام اولیه میگویند. مانند احکام موجود در قرآن ویا در برخی احادیث نبوی
اما ممکن است ضرورت واضطرار موجب شود فرد یا جامعه در حکم خدا تغییر دهد این حکم ثانوی تلقی میگردد که هرگاه اگر موارد ضرورت یا اضطرار ویا مصلحت منتفی شود به حکم اولیه بازگشت میگردد.
این امکان هم برای فرد است در احکام فردی وهم برای جمع است در احکام اجتماعی .برای فرد مثلا اگر ضرورت ایجاب کند میتواند نمازش را نشسته بخواند ویا روزه را نگیرد
در قانون اساسی ما این امر توسط مجمع تشخیص مصلحت انجام میشود زمانیکه شورای نگهبان به غیر شرعی بودن مصوبه نظر میدهد اما نمایندگان اصرار برآن دارند ولذا میرود به مجمع
در طرح اصلاح قانون اساسی پیشنهاد بنده این است که مجمع حذف گردیده وتشخیص مصلحت با مجلس با اکثریت دو سوم انجام شود.