اخلاق زیر بنای حکومت اسلامی

بنام خدا

در هر جامعه ای چه حکومتی برآن استوار باشد یا نباشد اخلاق وسنتهائی در میان مردم رواج دارد که زندگی آنان برمدار آن سنتهاست وبسیار دیده میشود که حکومتهای قدرتمند هم نتوانسته اند با زور وقوانین مدون آنهارا برچینند .بعبارت دیگر ریشه اخلاق در درون وشخصیت افراد جای دارد وتغییر درآن بسادگی میسور نیست. بهمین خاطر دربعثت نبی اکرم ص هدف اصلی تکمیل مبانی وپایه های اخلاق مطرح شده است . مردمان عرب با اخلاق عجیبی خو گرفته بودند ولذا هدف اصلی بعثت ایشان تغییر در این امر مهم بود .درس مهر ومحبت وترحم ومدارا ودوستی ومروت از جمله اموری بود که ایشان در میان قوم خود ترویج میکردند وپایه این کار آشنانمودن مردم به یکتاپرستی وعاقبت کار درجهان دیگر بود .بنابراین مساله تاسیس حکومت امری ثانوی ومتکی به تغییر رفتار وبینش مردم بود .ولذا زمانی که در مکه بودند هرگز دراندیشه حکومت نبودند اما با هجرت به مدینه وآگاهی مردم زمینه تاسیس حکومت بوجود آمد مردم مدینه آمادگی لازم را داشتند وبرانتخاب حکومت خود آگاه بودند .بعدها در سفر به مکه زمینه حکومت درآن سرزمین هم بوجودآمد .

اگر تصور کنیم که ابتدا در هر جامعه ای با تاسیس حکومت اسلامی در پیشیرد اخلاق موفق میشویم اشتباه بزرگی کرده ایم .در همین انقلاب اسلامی خودمان درابتدا زمینه تغییر اخلاق در مردم ما پدید آمد وفرصتی بود تا بردامنه آن بیافزائیم اما متاسفانه بدون توجه بدان بمرور به تحکیم قدرت پرداختیم ودرعمل دیدیم که هرگز در تغییر اخلاق موفق نشدیم ومردم عملا بهمان وضعیت سابق بازگشتند وحتی بدتر شدند . حکومت دینی متکی براخلاق است واگر زمینه نباشد نباید دراین مسیر حرکت کرد وبنام اسلام خود اسلام را تباه نمود .در طول تاریخ زندگی انبیا هرگز آنان از اینکه درحکومت نبوده اند ناخشنودی دیده نمیشود چه هدف اولیه واصلی آنها پرورش اخلاق مردم است تا خود آزادانه وآگاهانه حاکمان خودرا برگزینند.