برجام سپری مستحکم برای همیشه

بنام خدا

فرض بگیریم که دولت نتواند اروپارا راضی به ادامه برجام نماید آیا خروج ازبرجام برای ایران مفید است؟

برای پاسخ به این سوال باید ببینیم که در خروج ازبرجام چه دست آوردی در میان است؟ بجز بالابردن میزان سانتریفیوژها که آن هم تنها برای امور صنعتی مطرح است چه کار دیگری میتوان نمود؟ درعین حال که در منطقه فعالیم وامورموشکی خودرا هم تعقیب می کنیم. می بینید که با خروج ازبرجام چیزی عائد ما نمیگردد.پس چه باید کرد؟

بنظر بنده دنیای آینده عصر زورگوئی آمریکا وصهیونیزم است واروپا هم چاره ای جز پیروی ندارد .کشورماهم حامی جدی درمنطقه وجهان ندارد .پس خروج از برجام بسیار خطرناک است .اگر هیچ فایده ای هم نداشته باشد با وجودآن اجانب کاری نمیتوانند بکنند چون خودشان متخلف هستند .پس ما درهرحال با برجام می مانیم واگر بخواهیم تغییری در انرژی هسته امان بدهیم از آژانس دعوت میکنیم وامور خودرا در تحت نظارت آن پی میگیریم تا دوباره برای ما پرونده نسازند .سایر اقدامات خودرا هم دنبال می کنیم .خوب یک سوال مهم میماند وآن اینستکه آیا با وجود تحریمات آمریکا میتوانیم ادامه حیات بدهیم؟

پاسخ این سوال را اول باید آنانکه درطول 4 دهه شعار مرگ برآمریکارا داده اند بدهند واگر هم پاسخی ندارند بنده عرض میکنم ما میتوانیم روی پای خود بایستیم اما بشرط حمایت ملت ایران از دولت ونظام .این شیوه موجود بدرد جمهوری اسلامی نمیخورد تکیه برمردم واعتماد بدانها فرمان الهی است که همه معصومان برآن صحه گذاشته اند وما نمیتوانیم جامعه تک صدائی داشته باشیم وزندانهارا پر کنیم ونفس ها را ببندیم .با حفظ برجام وبا تکیه برملت بزرگ ایران همه تحریمات را برمی چینیم چرا که دست قدرتمند خداوند با کسانی است که برپیمان وتعهد خود پای بندند واز خودمحوری واستبداد گریزان . #برجام_فرجام_استقلال_آزادی