تقسیم کار در رسانه ها

به نام خدا
اخیرا رئیس جمهور در جلسه ای از وجود فیلترینگ در رسانه ها انتقاد کردند واشاره داشتند که نباید مانع آزادی مردم شد.
بلافاصله در برخی مطبوعات علیه این نظر رئیس جمهور موضع گرفتند مبنی براینکه دولت مسوول است جلوی مفاسد را بگیرد ووظیفه امر بمعروف ونهی از منکر وظیفه نظام است .
کاملا آشکار است که این دو نظر با هم درتضاد است یا یکی باید برچیده شود ویا آنکه بنوعی با هم کنار بیایند .
بنده طرفدار روش دوم هستم و معتقدم که تقسیم وظیفه بشود
دولت وظیفه حفظ آزادی را برعهده گرفته وهمه فیلترهارا بردارد وصدا وسیما هم وظیفه امر بمعروف ونهی از منکر را برعهده بگیرد و تمام 24 ساعت در انجام این وظیفه بکوشد .
در این صورت هم آزادی کامل برقرار میگردد وهم انجام دو وظیفه شرعی بنحو احسن صورت می پذیرد.
می بینید که چه راحت مشکل حل میشود .
آیا بجای انجام این امر کل کل کردن مسوولان باهم بیک سرگرمی تبدیل نشده است؟

وشاید مسوولان حوصله امر بمعروف ونهی ازمنکررا ندارند ولذا به فیلترینگ پناه میبرند