جرم زدائی در جرائم مواد مخدر وجرائم دیگر

بنام خدا
درهر جرمی سه عامل مجرم قربانی وابزار جرم وجوددارد .اگر بتوانیم هریک ازآنهارا ازمیان برداریم میتوانیم درجلوگیری ازوقوع جرم موفق شویم مثالی بارز ازاین مطلب را بررسی میکنیم وآن موضوع جرائم مواد مخدر است که گریبان جامعه مارا گرفته ودر سطح جهانی نیزاعدامهای آن مساله ساز شده است.
در یک جرم مربوط به مواد مخدر عوامل فروشنده معتادان ومواد مخدر وجودارد.در گذشته ما معتادان را بعنوان مجرم بازداشت وتعقیب میکردیم .اما باین نتیجه رسیدیم که معتاد مجرم نیست بلکه قربانی است ونباید با او بعنوان مجرم برخورد کرد لذا داشتن اعتیادرا جرم تلقی نکردیم وبخش عظیمی از پرونده های جزائی بسته شد . در خصوص معتادان آنانکه مایل بترکند میتوان یاری اشان کرد وآنانکه مایل بترک نیستند شناسائی وبمیزان مورد نیازشان مواد لازم تهیه وبدانها فروخته شود .با این اقدام فروشندگان جزء وبخش عمده ای از کسانیکه تدارک این اموررا دردست دارند ازمیان برداشته میشوند ودر نتیجه پرونده های جزائی کاهش می یابد. در مرحله نهائی میماند آندسته از قاچاقچیان بین المللی که با ترانزیت مواد مخدر آنهارا بکشورهای دیگر میبرند. در این بخش تمام همت دست اندر کاران کنترل مرزها باید باشد وبایک سیستم اطلاعاتی  مسیر عاملان را پیگیری نموده تا ازمرزها خارج شوند وآنگاه اطلاعات لازم را دراختیار کشور مورد نظر قرار دهند تا مسائل کیفری ونتایج آن برعهده کشور دیگر قرار گیرد .
با این روش ما هم قربانیان را تحت نظر داریم وهم قاچاقچیان بین المللی را درعین حال خودرا درگیر امور کیفری نیز نکرده ایم