جمهوری اسلامی تنها دوراه درپیش دارد!؟

بنام خدا
اعتراضات اخیر درجامعه اسلامی ما حداقل این امررا نشان داد که پس ازچهار دهه هنوز نتوانسته است رضایت عموم را بدست آورد وهرچند گاه اعتراض عمومی کشوررا دچار بحران می کند ومتاسفانه دشمنان خارجی نیز ازاین امر بنفع خود بهره میبرند. علاقمندان به این کشور ونظام اسلامی بی شک نگرانند وبدنبال راه چاره میگردند بنده بعنوان یک ایرانی علاقمند به اسلام وایران وجمهوری اسلامی در تلاشم که درچارچوب قانون اساسی راه برون رفت از این چالش را بیابم و یافته ام ودر تاپیک دوراه را پیش روی مسوولان نظام قرار میدهم امید است که بتواند نقشی درحل معضل داشته باشد بنده بمرور این دوراه را مطرح می کنم.
1-فدرالیسم
در کشور ما اقوام ادیان ومذاهب گوناگون وجودارد ونمی توان همه این مردم را درچارچوب یک سیاست دینی اداره کرد. دنیای امروز برای این مشکل راه حل پیدا کرده است که هم اکنون در اروپا وروسیه وآمریکا اجرا میشود. در چنین حکومتی اقوام ومذاهب استقلال داخلی دارند ومشکلات خودرا با توجه به مقررات دینی خود حل می کنند تنها دردوامر تابع مرکزند یکی سیاست خارجی ودیگری حفاظت ازمرزها بوسیله ارتش یعنی امر دفاع ودرسایر امور خود مختارند. مثلا بعنوان نمونه درهمین امر حجاب اگر درمنطقه ای آزادی حجاب برقرار شود برخی که مایلند درحجاب آزاد باشند میتوانند درآن مکان ها زندگی کنند وبدین صورت براحتی مشکل حل میشودوسایر موارد. قانون اساسی جمهوری اسلامیدر اصول12 و13 و15 آزادی ادیان ومذاهب واقوام را در استعمال مقررات دینی ومذهبی وقومی خود پذیرفته است که با اغماض عین میتوان این امررا در مناطق ترکمن صحرا -بلوچستان-کردستان و منطقه عرب نشین وتسنن جنوب پیاده کرد.
2-انتخابات آزاد در سراسر کشور
اگر نخواهیم که ازفدرالیسم بهره ببریم میتوانیم با انجام انتخابات آزاد بدون هرگونه محدودیت راه ورود اندیشه ها ونظرات گوناگون را در مدیریت جامعه باز کنیم .یعنی هرکس که مایل است کاندید شود برای مجالس شورا وخبرگان وشوراهای اسلامی وهمچنین ریاست جمهوری وهرکس انتخاب شد با هردین مذهب وقومیتی در مدیریت کشورسهیم شود آنگاه هرتصمیمی که گرفته شود مقبول همگان خواهد بود چون تصمیمات در مجالس مردمی همیشه مورد احترام قرار میگیرد .طبعا احزاب آزادی کامل دارند ورسانه ها هم همینطور
در این دو گونه راه حل هیچ دشمن خارجی نمیتواند طمع کند چرا که اساسا اعتراضات یا ازمیان میرود ویا به حداقل میرسد