جهان بی خدا چیست؟ وچگونه مدیریت می شود؟

به نام خدا
جهان بدون خدا جهان انسان بی پناه است که مبدائی برای خود نمی شناسد و در نتیجه روزی نیز منقرض میگردد یعنی پایان کار تبدیل به عناصر طبیعت است واین موجود بی پناه باید خود زندگی را بسازد وچون نمیداند باید آزمون وخطا کند آنقدر زمین بخورد وبلند شود تا شاید دردی دوا شود.
محصول این تفکر در امور فردی فعلا هیچ است ودر امور جمعی سازمان ملل است که برتپه های دو جنگ خانمانسوز توسط 5 قدرت دارای حق وتو تشکیل شده است که تنها امور جنگی دارای ضمانت اجراست وبقیه از جمله حقوق بشر بدون ضمانت اجراست وهر قدرتی اگر مایل بود می پیوندد والا خیر واگر مایل بود از معاهده ای خارج میشود . این همه آن چیزی است که مدعیان جهان بی خدا در چنته دارند غافل ازآنکه تمامی ویا بخش عمده این مصوبات محصول وحی الهی در اعصار مختلف است و شاید آدمی از خود جز بدبختی نیافریده است .
انسان آگاه هرگز باورهای موجود خودرا در توفان های سهمگین ساختگی ومخرب دشمن از دست نمیدهد مگر آنکه چیز ارزشمندتری بدست آورد .نباید خودرا تخلیه نمود و همچون باد کنکی در مسیر باد دشمن قرار گرفت
بنده بسهم خودم به همه دست آوردهای بشری ارج می نهم وهرگز هر امر پوچ وموهومی را نمی پذیرم .دین خدا چارچوب الهی برای زندگی سالم انسان است و روحانیت دکه دار وتاجر مآب از آن سوء استفاده میکند . وظیفه اصلی ما زدودن این زنگارها از دین خداست نه اینکه تیشه بریشه آن بزنیم که در حکم برشاخ نشستن وبن آن بریدن است.

امروز داعش وصهیونیسم سردمدار اصلی حرکت تخریبی درجهان است ونباید دنباله رو آنها باشیم .