حمایت ازایران وایرانی شرط لازم حمایت ازکالای ایرانی

بنام خدا

شعار امسال رهبری حمایت ازکالاهای ایرانی اعلام شد که بسیار ارزشمند است .اما اگر بخواهیم این شعار تنها شعار نماند باید بدانیم که کالای ایرانی توسط ایرانی تولید می شود وایرانی زمانی دست به این کار میزند که خود مورد حمایت باشد والا یا تولیدی نمی کند ویا میرود به آن طرف آبها ودرآنجا تولید می کند وکالایش را بعنوان غربی به خورد ما میدهد.

کشور ما در منطقه مورد ستم واقع شده است وازجمله خود حاکمیت است که درمورد سرزمینمان بی توجهی کرده است وایرانیان وقتی این بی مهری را می بینند دیگر به تولید دل نمی بندند ویا اگر هم تولیدی میکنند فاقد ارزش است .

شاید بخشی از کالای وارداتی محصول ایرانیان خارج ازکشور باشد که با انگ اجنبی وارد میشود .برای حمایت از کالاهای ایرانی باید از کشورمان ایران وسنت های ایرانی حمایت شود .باید ازایرانیان با همه عقاید حمایت گردد .با حرف کار درست نمیشود .حمایت از ایران وایرانی زمانی تحقق می یابد که جمهوریت نظام برپایه انتخابات آزاد باشد تا ایرانی احساس امنیت وآزادی کند .آنگاه خواهیم دید که نه تنها ایرانی در داخل دست به تولید درست میزند بلکه ایرانیان خارج رفته نیز باز میگردند وتولیدات خودرا با نام خود درکشورخود عرضه میکنند .بیائیم همچون سالهای گذشته با شعار دلخوش نکنیم وبا حمایت از خواسته های ملی کالای ایرانی را وارد عرصه داخلی ومصرف آن بنمائیم.