خروج سرمایه یعنی چه؟

بنام خدا

در هرکشوری سه دسته وجوددارد که میتوان آنهارا سرمایه اطلاق کرد.زمین اموال وانسانها

1-در مورد زمین امکان خروج آن وجودندارد مگر آنکه بکشور یورش برند وبخشی ازآنرا تصرف کنند .

2-در مورد اموال چون اینگونه موارد ازطریق مرزها عبور داده میشود در صورت کنترل امکان خروج وجودندارد.اما اگر بازار آزاد ارز وجودداشته باشد وارزی بکشور وارد شود وکسی اموالش را تبدیل به ارز کند وآزادانه خارج نماید خروج اموال تلقی نمیشود چه اموال درداخل تبدیل به ارز شده وهمان ارزی که وارد شده خارج میگردد.پس اموال نیز امکان خروج ندارد

3-در مورد خروج انسان این امر بسادگی امکان پذیر است وهمه روزه انسانهای وارسته وفاضل ازمرزها عبور کرده وبه کشورهای دیگر مهاجرت میکنند . دراینجاست که خروج سرمایه بمعنای واقعی وجوددارد .ضمنا سرمایه معنوی همین انسانهاست وبقیه مادی است .آیا نظام اسلامی متکی بر معنویات نیست؟

کاش دولت ونظام ما در اندیشه ممانعت از خروج این سرمایه ارزشمند ازکشور برآید