دوران پسابرجام زمان وحدت وسازندگی

بنام خدا

سالروز فتح بزرگ خرمشهر مبارک باد.پس ازخروج آمریکا ازبرجام وتعیین شروطی برای ایران رهبری نظام طی سخنان مبسوطی درباره سوابق مذاکرات وتخلفات آمریکا واروپائیان شروط ایران را برای حفظ برجام اعلام نمودند ودرصورت عدم تحقق آن شروط برنامه اتمی ما مجددا احیا میگردد .هم اکنون وزارت خارجه ایران درحال مذاکره با طرفهای اروپائی در این زمینه است .بباور بنده چه اروپائیها شروط ایران را بپذیرند یا نپذیرند ما نباید ازبرجام خارج شویم .میتوانیم تصور کنیم که برجام معاهده ای است که کارش تمام شده وازدور خارج شده است .برجام فی نفسه مارا از حصار شورای امنیت وآژانس اتمی خارج نمود واعتبار لازم به برنامه انرژی اتمی ما داد.بنابراین بدون اعلام خروج از برجام به سازمان ملل وآژانس اعلام میکنیم که در چارچوب مقررات آنها مابرنامه های صلح آمیز خودمان را درانرژی اتمی پیش میبریم وتحت نظارت آنها کارمان را انجام میدهیم .ازاین طریق دیگر گرفتار شورای امنیت وآژانس نمیشویم وبرجام نیز زنده میماند تا شاید روزی متخلفان بدان برگردند .

اما در داخل کشور مهمترین اقدام ایجاد وحدت ملی است .واین امرهم ازطریق حمایت جدی از دولت ومجلس شورای اسلامی است تا در بقیه عمر خود اقدامات لازم را برای اقتصاد کشور بنمایند والبته میتوان دریک همه پرسی برخی از مسائل مهمه را با مردم درمیان نهاد .همه محدودیت های مربوط به انتخابات برچیده شود.تمامی محدودیت های رسانه ای کنار برود. همه زندانیان وبازداشتی های سیاسی عقیدتی گروهی ومعترضان به حکومت ودولت آزاد گردند وموارد دیگری ازجمله برچیدن دستگاه های موازی که میتواند خون جدیدی در رگهای مردم کشورمان جاری کند .

با جفظ برجام وادامه برنامه انرژی اتمی تحت نظارت بین المللی وهمکاری با سازمان ملل وواحیاءفضای سیاسی جدید برای ملت ایران بدون تردید هرگونه تهدید خارجی بی اثر وبراعتبار ملت ونظام ما افزوده خواهدشد

۱۲ خواسته آمریکا از ایران در قبال لغو تحریم‌ها

شروط ایران برای ادامه برجام با اروپا

http://www.entekhab.ir/fa/news/409666/

http://www.entekhab.ir/fa/news/410144/