رمضان ماه سازندگی دولت وملت

بنام خدا

آنچه از این ماه برای ما می ماند ساختن خود است چه فرد وجامعه وچه دولت  نظام وملت

نظام ودولت ما در دوبعد داخلی وجهانی مشکلاتی دارد چگونه میتوان از برکات این ماه در حل مشکلات بهره برد؟

الف:در بعد جهانی-

در سطح جهانی ما با سه مشکل روبرو هستیم آمریکا اسرائیل وعربستان

درمورد آمریکا ازهمان آغاز انقلاب این مشکل وجودداشت وتا بامروز که از برجام خارج شد .باعتقاد بنده حل مشکل باآمریکا در خود آمریکا نیست بلکه در ارتباط با اسرائیل است واسرائیل هم ازدو امر نگران است موشکهای ما واحتمال اتمی شدن ما.اگر ما امور اتمی خودرا کماکان تحت آژانس دربرجام ادامه دهیم مشکل حل است واگر مساله موشکهارا متوقف کنیم دیگر جای نگرانی نیست وبهانه ها از دست آمریکا خارج میشود واروپا متحدتر ازما حمایت میکند.

در مورد اسرائیل ما صریحا اعلام میکنیم که بعلت ماهیت تجاوزکارانه باآن رژیم هرگز رابطه برقرار نمیکنیم اما همچنان برایجاد کشور فلسطین به پایتختی قدس ازطریق سازمان همکاری های اسلامی غیر متعهدها وسازمان ملل پافشاری خواهیم نمود

در مورد عربستان با خروج همه نیروهای احتمالی ازمنطقه رابطه خودرا باآن کشور ترمیم می کنیم آنان هم قدرت مالی کلان دارند وهم بنوعی رهبری جهان اهل سنت را واین واقع بینانه نیست که باآنان کلنجار برویم مردم منطقه اگر حقوقی دارند خود باید بکوشند همانگونه که ملت ایران تلاش کرد.

ب:در بعد داخلی-

آنچه از سازندگی مهم وریشه ای است حل مشکلات داخلی است .تمامی توجهات دشمنان درخارج به مشکلات درونی ماست تا اینکه اقدامی نظامی انجام دهند. ما باید با ملت خود دوباره آشنا ورفیق شویم همه حصرها ومحدودیت هارا برچینیم ومردم ما باردیگر احساس انقلاب 57 را در خود ببینند آیا اسلام عزیز اینگونه نیست؟ از تعدد مراکز تصمیم گیری جلوگیری کنیم دولت را سبکتر کنیم .آنچه هزینه های برون مرزی بود درداخل برای ملت مصرف کنیم .میتوانیم با یک همه پرسی تحولی در کشور پدید آوریم .محدودیتهای اصل 113 ونظارت استصحابی را برچینیم .به رسانه ها واحزاب واعتراضات مردمی آزادی بیشتری دهیم. خون جدیدی در رگهای ملت جاری کنیم آنگاه خواهیم دید که چگونه کشورهای دیگر دست دوستی ونیاز بسوی ما دراز خواهند نمود .

رمضان فرصتی نه برای امساک ودعاست که میتواند عامل یک انقلاب درونی درفرد وجامعه باشد.