شیوه محاسبه اعمال انسان براساس محاسبات دنیائی

بنام خدا

فرض بگیریم ما انسانها وجنیان که آنان نیزدارای عقلند در این دنیا همگی باید در امتحانات مانند دانش آموزان ودانشجویان شرکت کنیم نتیجه کار درکارنامه ما خواهد آمد. کارنامه را وقتی بدستما ن میدهند قطعا کسی صفر نمیشود اما از حداقل عدد یک تا 20 میتواند معدل کارما باشد .بهمین منوال میتوان محاسبات اعمال خودرا درنزد پروردگار مشاهده نمود.

یک:کسی که پائین ترین عددرا داراست وآن کسی نیست جزشیطان رجیم که بیشترین گناه را انجام داده است.

دو:کسانیکه معدل آنان میان 1 تا زیر 10 است اینان کسانی هستند که مرتکب گناه شده اند وبردوش آنان حق الناس وحق الله هست. بسته به میزان گناه معدل هائی میان 1 تا زیر ده را دارا هستند. اینان در قیامت بمیزان گناهان خود عذاب لازم را میبرند تا تسویه شده وپاک گردند.
مشمولان این بخش بترتیب هاویه دراسفل السافلین مكان منافقان-جحیم برای مشركان-سقربرای مجوسان-حطمه برای یهودیان-سعیربرای صابئین-لظی برای ترسایان-وبالاخره جهنم برای گناهكاران اهل توحید
سه:کسانیکه معدلشان عدد 10 هست .اینان همه واجبات وحرام هارا رعایت کرده اند بنابراین کارنامه قبولی با حداقل نمره دریافت نموده ووارد بهشت میشوند.

چهار:کسانیکه معدلشان از 10 به بالا تا حدود 18 هستند . اینان کسانی هستند که با انجام مستحبات وپرهیز ازمکروهات دارای درجات بالاتر یافته اند ودر جوار حق قرار میگیرند.
مشمولان این بخش سابقین(مقربین)-علماء-شهداء-صالحین ودیگرمومنان قراردارند

پنج:کسانیکه معدل آنان از18 تا زیر 20 است اینان پیامبران وامامان معصومنددر اعلی علیین

شش:وکسانیکه موفق به کسب معدل 20 شده اند و اینان تنها دو نفرند پیامبر اسلام وامام علی ع