قانون حجاب چگونه باید باشد؟

بنام خدا

اخیرا ویدئوئی در رابطه با برخورد شدید ماموران گشت ارشاد با خانمی بدحجاب مسوولان را برآن داشت تا مجددا قانون حجاب را مورد بازبینی قرار دهند واین امر دررسانه ها مطرح شده است بنده نظر خودم را برای پیگیری دراین امر ارائه میدهم شاید مفید افتد.

اصل حجاب حکمی مصرح در کتاب خداست و کسی آنرا رد نمیکند اما این حکم مانند هر حکم دیگری بوسیله فرد آزادانه انتخاب میشود .اما در جامعه اسلامی که قصددارد این حکم الهی را بصورت قانون عمومی درآورد باید میان فضائی که در اختیار مردم است ومکانی که در اختیار دولت ونظام قرار دارد تفاوت قائل شد .بعبارتی مکان وفضای جامعه دو بخش است بخشی متعلق به دولت ونظام وبخش دیگر متعلق به کلیت جامعه ومردم است .

در مورد بخش اول اعمال قانون حجاب امری درست است چه اگر دولت ونظام اسلامی است باید احکام اسلام درآن تشکیلات پیاده شود مثلا تمامی کارکنان دولتی وزیر نظر رهبری حتما باید حجاب را رعایت کنند .بعبارت دیگر یکی ازشرایط استخدام در اینگونه تشکیلات رعایت حجاب خواهدبود واین امر در همه دنیا مرسوم است مثلا ورود به مکان مذهبی درهمه جا با رعایت حجاب است . دربخش دوم که در مالکیت دولت ونظام نیست ومتعلق عموم مردم است نباید حجاب اجباری باشد بلکه هرکس در خیابان ومعابرعمومی آزاد است که با حجاب باشد یا نباشد .بنابراین ماموران گشت ارشاد بساطشان را برمی چینند .

 اما وظیفه دولت ونظام چیست؟ گسترش امر حجاب ازطریق آموزش در صدا وسیما ومنابر واین دروظیفه روحانیون ودولتی هاست که بهترین شیوه را بکار گیرند تا مردم خود آزادانه انتخاب کنند .البته اموری تشویقی میتواند راهگشای این گسترش باشد .

 ضمنا عدم رعایت پوشش برخلاف اخلاق حسنه مقوله دیگری است که درهمه جوامع اجازه نمیدهند کسی عریان در خیابان ظاهر شود چه آن کس یا بیمار است ویا اخلالگر که حکمش مشخص است.