مدیریت خداوند درمیان مردم چگونه است؟

به نام خدا
ازآغازآفرینش انسان ونبوت آدم تا به امروز بیش ازصدقرن سپری شده است ونمایندگان خدا ازمیان مردم ازآدم تا خاتم وازعلی تا مهدی بطور مستقیم وبدون خدشه ای درمیان مردم حضور داشته وتا پایان عمر بشر ادامه دارد
چه کسی این شجره واحدرا مدیریت کرده است؟ پاسخ دو چیز بیش نیست
یک:این امر بوسیله شیطان اداره شده است .خوب پس اول باید پذیرفت که شیطانی وجودداردوبعد اینکه شیطان مظهر بدی واختلاف است ومی بینیم که قدرتها درجهان با هم درستیزند چرا چنین اختلافی میان پیامبران وامامان وجودندارد. پس نمیتواند مدیریت شیطان درکار باشد
دو:مدیریت خداوند این امر تنها همین پاسخ را دارد او میتواند نمایندگان خودرا درطول صد قرن مدیریت کند بی انکه خللی درمیان باشد
همه آنان یک کلمه واحدرا بیان کرده اند وباورهای یکسان را پیش برده اند
اگر برای شیطان بخواهیم نقشی در نظر بگیریم همان ایجاد اختلاف درمیان امت آنهاست کما اینکه شاهد هستیم واختلافات میان امتها نشانه حضور شیطان است که در کمین انسانها قرار دارد