چرا ازدواج مورد تاکید دین است؟

به نام خدا
در دین یکی از مستحبات بسیار اکید امر ازدواج است که حتی دربرخی موارد آنرا واجب دانسته اند چرا؟
چون زناشوئی امری طبیعی ومنطبق با طبیعت است ومحصول آن حداقل ارضاء طبیعی دو عنصر مکمل وادامه نسل است
واگر هرگونه ممانعتی ازآن بشود موجب ترویج فساد ازقبیل خودارضائی همجنسگرائی همنشینی با جانوران وغیره میشود که همه اینها غیر طبیعی ودوری از یک جامعه بنیادی است.
هرچه بیشتر ازدواج صورت پذیرد جامعه سالمتر می ماند وبیهوده نیست که در موارد ی تعدد زوجات مطرح میگردد ویا ازدواج های موقت تا از گسترش فساد جلوگیری شود.
شاید یکی از دلائل مهم گستردگی امر ازدواج بدون توجه به سن وتعداد همین گریز از امور غیر طبیعی است
البته جامعه با فرهنگ هرگاه زمینه ازدواج سالم را فراهم کند وبنیاد خانواده محکم باشد قطعا ازدواج درسنین پائین را منتفی میکند وتعدد زوجات را به حداقل میرساند .اما تا زمانیکه جامعه بدان رشد نرسیده نباید کاری شود که بنیاد خانواده وامر طبیعی برچیده شده ومردم به امور غیر طبیعی دست یازند .
هر امر طبیعی با همه زیان هایش بهتر از هرامر غیر طبیعی است مانند غذای سالم اگر چه ممکن است زیانی هم برساند اما همانند غذای ناسالم که زهرآگین است نمی باشد.