چه سیستمی برتنظیم قرآن كریم حاكم است(ساختارهندسی قرآن)

بنام خدا

چون تنظیم كلی قرآن توسط هیات منتخب ازسوی خلفای راشدین   صورت پذیرفته لذابنظرمیرسدسیستم صددرصدی درتنظیم قرآن وجودنداردویاقابل كشف نباشد امابطوراكثرسیستم حاكم براین قراراست

1-ازنظرشكلی

یك-ازسوره های بزرگ اغازوبه سوره های كوچك پایان مییابد.

 دو-ازنظرتاریخی ازسوره های مدنی اغازوبسوره های مكی ختم میشود.

 سه-سوره های باحروف مقطعه دراوائل قران وسوره های سوگنددارتماما درپایان قراردارند.

2-ازنظرموضوعی

اوائل قرآن عمومادرخصوص احكام است واواسط قرآن درباره مسائل اخلاقی وسرانجام قسمتهای پایانی قرآن بمسائل اعتقادی وجهان بینی الهی اختصاص دارد نظردیگری درباره ساختارهندسی قرآن چنین است  قرآن درابتدابرای مردمانی بیسوادوضعیف العقول ازآیاتی اغازشدكه ساختارفكری وسپس اخلاقی انانراشكل دهدودرنهایت درنظام حكومتی اسلام ساختاراجتماعی انان شكل بگیردیعنی ازپایان قرآن بطرف اغاز.اماپس ازشكل گیری حكومت اسلامی ودردوره های بعدی تاامروزچون ساختارفكری واخلاقی بشررشدنموده نظام مندشدلذامیتوانندبرای خودسازی  كارراازاغازقرآن شروع كنندوباانجام عبادات واحكام بسازندگی بپردازندبنابراین قرآن ازانتهابیانگرتاریخ دنیای عرب هماننداشنایی كودكان باقرآن است وشروع آن ازابتدامتعلق بدوران عقل گرایی واجتماعی بودن انسان است.