زندگی بدون حسرت


برایان تریسی از راه هایی برای از بین بردن حسرت در زندگی میگوید و یا یاداوری چند نکته ساده و کاربردی به شما کمک میکند تا حسرت را بطور کلی از زندگی خود دور کنید و به موفقیت های پی در پی در زندگی دست یابید.


https://khalgheservat.ir/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d8%b1%d8%aa/