کتاب درآمد رویایی از برایان تریسی

این کتاب برای کارمندانی نوشته شده است که لایق درآمدی بسیار بیشتر از میزان کنونی هستند و میخواهند رشد و پیشرفت داشته باشند.
برایان تریسی در این کتاب روشی گام به گام و تضمینی ارائه میدهند تا ارزش خود را در محل کار افزایش داده و به درآمدی که لایقش هستید برسید.
در این کتاب به مطالب زیر پرداخته میشود:
چگونه کارایی خود را در محل کار دو برابر کنید 
مهارت تصمیم گیری و حل مسئله را افزایش دهید
توان پول سازی خود را به عنوان کارمند افزایش دهید
در مدیریت پروژه های بزرگ و کوچک موفق شوید
درآمد و جایگاهتان را به سرعت بالاتر ببرید
و ده ها نکته دیگر که هرکارمندی باید بدان د.

https://khalgheservat.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%b3%db%8c/