ایراد کار اینه

خبر خوبی امروز بهم رسید...

از صبح درگیر apiی ت ام؛ چندان جالب کارم پیش نرفته. ایراد کار اینه که ذهنم روی صورت مسأله تمرکز نداره... گنگی و سردرد خفیفی دارم...

فردا دوباره از ابتدا کار رو شروع می‌کنم ولی اینبار به روش خودم آنچه که لازم هست رو اضافه میکنم!