بدون هماهنگی

مدتی از آخرین نوشتم میگذره. نمی‌دونم چرا دستم به نوشتن حتا برای چند خط هم نمی‌رفت.

برای سامانه یی که درگیرشم معماری اولیه ای در هفته گذشته ارایه دادم. آنچیزی که دوست داشتم نبود. بدون هماهنگی جلسه ی ارایه برنامه ریزی شد. خودم هم اصلا آمادگی ارایه نداشتم. به طریق گذشت. باید معماری جایگزین دیگه ای هم بر مبنای پترن دیگه ای هم ارایه کنم. تا حالا دربارش چیزی نخونده بودم...

پلن گلدن رو نباید فراموش کنم...

محققی رو برای کار مشترک پیدا کرده بودم... پیگیر موضوع بود... چندان کاری پیش نبرده بودم...

ساعت کاریم رو باید بهتر تنظیم کنم... تقریبا به هیچ کاری نمی‌رسم...