برام عجیب بود که دربارش چیزی نشنیده بودم

این چند روز وقتی نبود که بنویسم...

مشغول مطالعه استاندارد معتبری شدم.

برام عجیب بود که تا بحال دربارش چیزی نشنیده بودم.

تعدادی از همکاران قدیمی شرکت قبلی ام دو سه سال قبل در این باره حتا کارگاه هم برگزار کرده بودن البته زمان چندانی رو در شرکت نبودن ولی پایه گذاران خیلی از تصمیمات مهم در شرکت بودن...

شخصی رو که پایانامه ی مرتبطی در این زمینه داشت پیدا کردم و باب آشنایی باز شد و مستندات بسیار خوبی در اختیارم گذاشت... چند روزی شاید چند هفته ای باید صرف مطالعه اشون کنم.

معمار اصلی استاندارد رو درخواست کانکت فرستادم ولی خبری از تاییدش نیست.

سوالات زیادی رو طرح کردم... کی باید بهشون جواب بده!

برای دانشجوهام جلسه اول تمرینی دادم انجام بدن... تحقیق میدانی جالبی امیدوارم از آب در بیاد...

میم چند روزی بود که مشغول انجام بی نتیجه کارش بود... تا دیر وقت نشستم کلیت کار رو براش پیاده سازی کردم...

تسک جدیدی بعهدم گذاشته شده تا آخر هفته می‌خوام به نتیجه برسونم...

با دوستی امروز صحبت کردم... از وضعیت و کار جدیدش راضی بود.

مشاور شرکت آشنا در اومد... فعلا پیگیری مطالب اساسی رو ازش بپرسم.