فوبیای چفت باز

در را می‌بندم.

هنوز کامل ننشسته دلهره ای پیدا می‌کنم.

چه بسا فراموش کرده باشم.

بر میخیزم.

از چفت در مطمئن میشم.

همچون همیشه بود.

کی گرفتار شدم.

نمیدانم.

فوبیای چفت باز.

هر روز بیشتر از پیش.