مطمئن نیستم

بعد صبحونه ساعت ۸ شد وارد محل کار شدم تصور میکردم خیلی باید زودتر از بقیه رسیده باشم ولی به محض اینکه اتاق رسیدم تقریبا همه حاضر بودن و حسابی هم گرم کار انگار نه انگار که ساعت ۸ صبحه!!

همکار جدیدی به ما ملحق شد.

تجهیزات لازم رو تحویل گرفتم... مانیتور بهم نچسبید بنظرم کوچیک هست... شاید برام تغییرشکل دادن...

سیستم رو کانفیگ کردم.

کارگاهی رو توی شرکت با موضوع الویت بندی ... شرکت کردم.

محل نشستنم احساس کردم که امروز کمی برای عده ای حساسیت برانگیز شده بود! بنظر می‌رسید نگران بودن مبادا چی! نمی‌دونم البته چیزهایی می‌شد حدس زد! مطمین نیستم.