چه بی خبر

حوالی ظهر تماسی برای جلسه مصاحبه فردا داشتم! روز سرنوشت سازی هست ولی چه بی خبر و چه با عجله... اصلا امادگیش رو ندارم...

دو جلسه داخلی و بین تیمی در شرکت حضور داشتم... تجربه جالبی بود! همکارای توانمندی دارم که بکارشون و تجریشون اعتماد پیدا کردم.

کار api امروز با نگاه جدیدم خوب پیش رفت... خیلی خوب و شسته رفته از آب داره در میاد!

با یه مدل مرجع چند وقتی هست که آشنا شدم و هر روز دارم بیشتر بهش معتقدتر میشم... جامعیت نگاه طراحان مدل برام خیلی جذابت داره... حتما باید یک روز تمام براش وقت بذارم و سناریوهای مختلف رو داخلش بررسی کنم...