امروز برای شروع چند خطی نوشتم

چندی بود که دوست داشتم بنویسم مثل گذشته از اتفاقات و کارهای روزمره تا...