کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن ، پی آواز حقیقت بدویم...