یک نفس دلخوری «3»

آنجا که زندگی را به بازی میگیری
من می بازم و تو می بری
همانجا که در نگاهت لبخند می زنم
چون من زندگی را تا لحظه ی آخر خوب بازی کرده ام
حال تو با نیرنگ ببر
ف.مهدی زاده(رها)