یک نفس دلخوری«2»

هر زمان که نگاهم به مچ دستانم قفل میشود
از خودم دلگیر می شوم
نمیدانستم جای خالی یک دستبند می تواند تا این حد نفس گیر باشد
در حال و هوای بی رحم دل بریدن ها
خودم را غرق اجبار بی رحمانه ای کردم
تا هدیه ای را ببخشم که در مچ دستانم به یادگار نشانده بودی
شاید برایت عجیب باشد
چگونه میتوانم تا این حد با خودم بی رحم باشم؟!
اما من هر وقت از تو بی نهایت دلخور می شوم
خودم را شکنجه میکنم
ف.مهدی زاده(رها)