داشتن سرمایه چقدر برای راه اندازی استارتاپ مهم است؟

همواره وقتی اسم استارتاپ به گوش میرسه همه ما یاد افراد موفق در این زمی...