ویرگول
ورودثبت نام
clubseokaran
clubseokaran
خواندن ۱۵ دقیقه·۴ سال پیش

چگونه یک ویدیوی وایرال (ویروسی) بسازیم؟

ویروســی شــدن ویدئوهــای بازاریابــی معمــولاً بــه خــودی خــود صــورت نمی پذیــرد؛ بلکــه مســتلزم داشــتن ویژگیهــای مهمــی اســت کــه چنیــن پتانســیلی را بــرای ویدئو ایجــاد می کننــد.

در ایــن مطلــب بــا مهمتریــن ویژگیهــای ویدئوهــای ویروســی آشــنا خواهیــد شــد.

همــه ویدئوهــا و مخصوصــا ویدئوهــای بازاریابــی بــه ایــن امیــد تولیــد می شــوند کــه بازدید کننــدگان بیشــتر و بیشــتری را بــه خــود جــذب کننــد.

در واقــع، همــه بــه دنبــال کســب موفقیتــی شــبیه بــه موفقیــت و شــهرت کلیپ هــای ویدئویــی معروفــی هســتند کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق مــردم را مجــذوب و شــیفته خــود کردهانــد.

بــا ایــن حــال، بــه اشــتراک گــذاری گســترده و کســب ایــن معروفیــت یــا بــه اصطالح «ویروســی شــدن» بــرای ویدئوهایــی کــه بــا هــدف بازاریابــی تولیــد می شــوند بــه آســانی امکانپذیــر نیســت؛ چــرا کــه مــردم از قدیــم االیــام دیــدگاه مثبتــی نســبت بــه ویدئوهــای تبلیغاتــی نداشــته اند.

در چنیــن شــرایطی، ســؤالی کــه بــه ذهــن خطــور می کنــد ایــن اســت کــه «چگونــه می تــوان یــک ویدئــو را ویروســی کــرد؟» بــه جــز چنــد اســتثنا کــه بــه صــورت اتفاقــی ویروســی شــدهاند، اکثــر ویدئوهــای ویروســی ماحصــل کار فــراوان بــه همــراه مقــداری شــانس و زمــان بنــدی دقیــق هســتند. در واقــع، ســاختن ویدئوهــای ویروســی شــباهت زیــادی بــا آشــپزی دارد: وجــود یــک کتــاب آشــپزی یــا دســتورالعمل پخــت و مــواد الزم بــرای تهیــه غــذا کار آشــپزی را ســادهتر میکنــد؛ امــا معمــوالً اولیــن دســتپختها زیــاد خــوب از آب در نمیآینــد.

در ادامــه، همینطــور کــه بیشــتر بــا ابزارهــای موجــود و ریزهکاریهــا آشــنا می شــوید، کیفیــت کارتــان بهتــر و بهتــر میشــود تــا اینکــه ســرانجام بــر کار خــود تســلط پیــدا می کنیــد.

در ایــن مطلــب بــا ذکــر ویژگیهــای ویدئوهــای ویروســی، نــکات و ریزهکاریهایــی را شــرح خواهیــم داد کــه باعــث ویروســی شــدن ویدئوهــا می شــوند و در نتیجــه، بــه افزایــش ضریــب موفقیــت بازاریابــی شــما کمــک خواهنــد کــرد.

۱- ویدئوهای ویروسی، کوتاه و جالب توجه هستند

یکــی از تحقیقاتــی کــه توســط مایکروســافت انجــام شــد نشــان داد کــه دامنــه توجــه و دقــت انســان از ماهــی قرمــز ســفرههای هفتســین نــوروز هــم کمتــر اســت.

در چنیــن شــرایطی، بــا توجــه بــه اینکــه ذهــن مــردم بــه شــدت درگیر مســائل زندگــی روزمــره اســت، ایــن میــزان توجــه بــه متــاع پرطرفــداری تبدیــل شــده کــه تبلیغ کننده هــا، برنامه هــا و شــبکه های ســرگرمی، اعضــای خانــواده، مســئولیت های کاری، اخبــار و موضوعــات زرد، همگــی بــه دنبــال ســهم خــود از آن هســتند.

نکتــه قابــل توجــه در اینجــا ایــن اســت کــه ویدئوهــای ویروســی بــه مانند شــبکه های اجتماعــی، اصطالحــا interruptive یــا مزاحمــت آفریــن محســوب می شــوند؛ بــه ایــن معنــی کــه شــما بــه منظــور جســتجو بــرای ایــن ویدئوهــا بــه یوتیــوب یــا گــوگل مراجعــه نمی کنیــد؛ بلکــه ویدئوهــا در فیــد شــبکه های اجتماعــی شــما ظاهــر می شــوند و بایــد بتواننــد در میــان انبــوه محتــوای موجــود توجــه شــما را بــه خــود جلــب کننــد.

در چنیــن شــرایطی، ویدئوهــای کوتــاه عملکــرد بســیار بهتــر و پتانســیل بالاتــری بــرای ویروســی شــدن دارنــد؛ چــرا کــه بــه آســانی می توانیــد صــرف ۶۰ ثانیــه وقــت بــرای تماشــای یــک ویدئــوی انگیزشــی یــا محتــوای جالبــی کــه دوســتتان بــرای شــما فرســتاده را توجیــه کنیــد؛ امــا بــا طولانی تــر شــدن زمــان ویدئــو، متقاعــد کــردن خودتــان بــرای کنــار گذاشــتن کارهــای روزمــره و پروژههــای کاری دشــوارتر خواهــد شــد؛ بنابرایــن تــا می توانیــد طــول ویدئــو را کاهــش بدهیــد و بــه عمــق و اثربخشــی آن اضافــه کنیــد.

۲– ویدئوهــای ویروســی بــر روی انتقــال یــک پیــام خــاص تمرکــز می کننــد

ســادگی، وضــوح و ایجــاز در تولیــد محتــوا معجــزه می کنــد. ایــن اصــل هــم در ایجــاد صفحــات فــرود و پســتهای وبلاگــی و هــم در مــورد تولیــد ویدئوهــای ویروســی مصــداق دارد.

بنابرایــن پیــش از آنکــه دســت بــه کار شــوید، موضــوع و پیــام ویدئــو را دقیقــا مشــخص کنیــد و بــر روی انتقــال آن بــه واضح تریــن شــکل ممکــن تمرکــز نماییــد.

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه گنجانــدن چنــد موضــوع در یــک ویدئــو و آشــفتگی در ارائــه پیــام، مخاطــب شــما را گیــج خواهــد کــرد و طبیعتــا انگیــزهای برای بــه اشــتراک گــذاری ویدئــو بــا دیگــران در وی بــه وجــود نمــی آورد.

۳- ویدئوهای ویروسی، سودمند و ارزش آفرین هستند

هنگامــی کــه هــر ویدئــو را بــر روی ارزش آفرینــی و ســودآوری بــرای مخاطــب متمرکــز می کنیــد، موجــی از الیــک، بــه اشــتراک گــذاری، نظــر و باالخــره، طرفــداران جدیــدی را دریافــت خواهیــد کــرد.

در واقــع، بــه منظــور کســب موفقیــت در بازاریابــی الزم اســت کــه رویکردتــان در هــر اقدامــی کــه انجــام می دهیــد بــه جــای «دریافــت» بــر روی «ارائــه» متمرکــز باشــد.

چنیــن رویکــردی باعــث می شــود کــه هــر ویدئویــی کــه تولیــد می کنیــد ذاتــا بــرای مخاطــب شــما ســودمند باشــد و لــذا شــانس بســیار بیشــتری بــرای بــه اشــتراک گــذاری، دیــده شــدن و در نهایــت ویروســی شــدن پیــدا کنــد.

بنابرایــن، بــا هــر هدفــی کــه ویدئــو تولیــد می کنیــد، بــرای ارائــه منفعــت بــه مخاطــب اولویــت قائــل شــوید.

۴– ویدئوهــای ویروســی از قالبهــای مناســب بــرای اشــتراک گــذاری در شــبکه های اجتماعــی بهــره می برنــد

احتمــال ویروســی شــدن ویدئوهــای خــود را بــا بهینــه ســازی آنهــا بــرای تســهیل بــه اشتراک گذاریشــان افزایــش دهیــد.

در ایــن راســتا، بــا شناســایی مخاطبــان هــدف و شــبکه های اجتماعــی مــورد اســتفاده آنهــا اطمینــان پیــدا کنیــد کــه قالــب و ســبک و ســیاق ویدئــو بــا پلتفــرم یــا پلتفرمهــای مــورد نظــر هماهنــگ و متناســب باشــد.

بــه عنــوان نمونــه، کاربــران فیســبوک چیــزی نزدیــک بــه ۸۵ درصــد ویدئوهــای آن را در حالــت بیصــدا تماشــا می کننــد و تــا پایــان ســال ۲۰۱۶ میــلادی، تعــداد کاربــران موبایلــی ایــن پلتفــرم در هــر روز بــه ۱٫۰۹ میلیــارد نفــر رســیده اســت.

حــال اگــر می خواهیــد ویدئــوی خــود را در فیســبوک قــرار بدهیــد بایــد بــه ایــن آمــار توجــه داشــته باشــید؛ بنابرایــن الازم اســت کــه ویدئوهــای شــما بــرای نمایــش در موبایــل بهینــه ســازی شــده باشــند و بتواننــد حتــی در حالــت بیصــدا نیــز نظــر مخاطــب را در همــان چنــد ثانیــه اول بــه خــود جلــب کننــد.

۵- بــرای ییــش نمایــش ویدئوهــای ویروســی از تصاویــر بندانگشــتی جــذاب و متناســب اســتفاده می شــود

هنگامــی کــه دنبال کنندگانتــان ویدئوهــای شــما را در شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک می گذارنــد، اولیــن چیــزی کــه مخاطــب آنهــا از ویدئــوی شــما می بینــد، تصویــر بندانگشــتی (Thumbnail) آن ویدئــو اســت.

ایــن بــه خصــوص بــرای آن دســته از شــبکه های اجتماعــی مصــداق دارد کــه ویدئــو را بــه طــور خــودکار پخــش نمی کننــد.

بنابرایــن بایــد از تصویــری اســتفاده کنیــد کــه عصــارهای از محتــوای ویدئــو را نشــان می دهــد و مخاطــب را بــه کلیــک کــردن ترغیــب می کنــد.

در صــورت امــکان از اســتفاده از متــن بــر روی تصویــر خــودداری نماییــد یــا اینکــه از فونــت بزرگتــری اســتفاده کنیــد، چــرا کــه امــکان تــار بــه نظــر رســیدن نوشــته در صفحــات نمایــش گوناگــون و کیفیت هــای مختلــف وجــود دارد.

۶- ویدئوهای ویروسی بر روی تبلیغات تمرکز نمی کنند

هنگامــی کــه بــه دنبــال خلــق یــک ویدئــوی ویروســی هســتید نبایــد بــر روی خودتان و محصــولات یــا خدماتــی کــه ارائــه می دهیــد تمرکــز کنیــد.

در واقــع، ویدئوهایــی کــه ویروســی می شــوند بــر روی معرفــی قابلیتهــا، امکانــات یــا قیمــت تمرکــز نمی کننــد؛ بلکــه بــه روایــت یــک داســتان می پردازنــد.

اگــر می خواهیــد ویدئویــی را تولیــد کنیــد کــه پتانســیل ویروســی شــدن را داشــته باشــد بایــد بــه جــای اینکــه مســتقیما بــه دنبــال فــروش باشــید، بــر افزایــش آگاهــی عمومــی نســبت بــه برنــد خــود تمرکــز نماییــد.

۷- ویدئوهای ویروسی، روایتگر یک داستان هستند

آیــا بــه ایــن دقــت کرده ایــد کــه محبوبتریــن آگهی هــا بیشــتر بــه فیلــم کوتــاه شــباهت دارنــد تــا تبلیــغ؟ دلیــل علمــی ایــن واقعیــت ایــن اســت کــه فعالیــت قشــر حســی مــخ (sensory cortex) در هنــگام شــنیدن داســتان افزایــش پیــدا می کنــد.

روایــت داســتان یکــی از بهتریــن روشهــا بــرای درگیــر کــردن مــردم و جلــب علاقـه آنهــا بــه برنــد شماســت؛ زیــرا باعــث می شــود کــه بــا پیامتــان بهتــر ارتبــاط برقــرار کننــد و بــرای تماشــای داســتانهای مشــابه مرتبــا بــه شــما ســر بزننــد.

۸– در ویدئوهــای ویروســی از عناویــن تأثیرگــذار و توضیحــات مناســب اســتفاده می شــود

هــر ویدئــو بــه عنوانــی نیــاز دارد کــه مخاطــب را بــه کلیــک بــر روی آن متقاعــد کنــد. البتــه اســتفاده از عناویــن طعمــه ماننــد یــا clickbait کــه بــا محتــوای ویدئــو هماهنگــی چندانــی ندارنــد بــه نفــع شــما نخواهــد بــود؛ امــا در هــر صــورت بایــد از یــک عنــوان تأثیرگــذار اســتفاده کنیــد کــه حــد فاصــل مــرز بیــن شــفافیت و کنجکاوی را پوشــش می دهــد و شــوق و اشــتیاق الزم بــرای مشــاهده ویدئــو را در مخاطــب بــه وجــود مــی آورد.

در عیــن حــال، از آنجایــی کــه مخاطــب هــدف هــر کســب وکاری بــا دیگــری متفــاوت اســت بایــد مخاطبــان خــود و آنچــه کــه آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد را بشناســید و بــه دنبــال ایجــاد یــک حــس عاطفــی قــوی در آنهــا باشــید.

۹– ویدئوهــای ویروســی بــا احساســات و عواطــف انســانی ارتبــاط برقــرار می کننــد

ایــن مــورد در ادامــه دو مــورد قبلــی قــرار می گیــرد: داســتانی کــه در قالــب ویدئــو روایــت می کنیــد بایــد یــک حــس عاطفــی را در مخاطــب بیــدار کنــد.

داســتان شــما می توانــد شــاد، اندوهنــاک، الهــام بخــش یــا انگیزشــی باشــد؛ امــا در هــر صــورت، ایــن عواطــف هســتند کــه باعــث می شــود مــردم وقــت بگذارنــد و تــا انتهــای ویدئــو را تماشــا کننــد؛ چــرا کــه مــا انســانها ذاتــا از محرک هــای خوشــایند عاطفــی و بــه اصطــااح، قلقلــک دادن عواطفمــان لــذت می بریــم.

ویدئویــی کــه بتوانــد ایــن حــس و ارتبــاط عاطفــی را ایجــاد کنــد تأثیــر مانــدگاری را بــر ذهــن مخاطــب بــر جــا خواهــد گذاشــت.

بنابرایــن الزم اســت کــه بــه عواطفــی کــه می خواهیــد برنــد شــما مظهــر آنهــا باشــد فکــر کنیــد. دوســت داریــد هنگامــی کــه مــردم بــه برنــد شــما فکــر می کننــد چــه حســی در آنهــا بــه وجــود بیایــد؟ بــا بــردن مخاطــب بــه یــک ســفر عاطفــی می توانیــد انگیــزه بســیار بیشــتری را بــرای بــه اشــتراک گــذاری ویدئــو در وی ایجــاد کنیــد.

۱۰- ویدئوهــای ویروســی، متفــاوت، غیرمنتظــره یــا غافلگیرکننــده هســتند

برخــی از ویدئوهــای ویروســی مخاطــب را کامـلا شــوکه می کننــد و در برخــی دیگــر از روشهــای معتدالنــه تــری اســتفاده می شــود؛ امــا در هــر صــورت، همیــن تفــاوت و فاصلــه گرفتــن از چیزهــای معمولــی اســت کــه آنهــا را محبــوب و ویروســی می کنــد.

بســیاری از برندهــا از خــروج از چارچوبهــای معمــول هــراس دارنــد؛ امــا اگــر واقعــا بــه دنبــال خلــق یــک ویدئــوی ویروســی هســتید بایــد سنت شــکنی کنیــد و متفــاوت ظاهر شــوید.

طبیعتــا مــردم دربــاره ویدئوهــای ویروســی بــا هــم گفتگــو می کننــد و آشــکار اســت کــه همــه آنهــا دیــدگاه مثبتــی نســبت بــه محتــوای آنهــا نخواهنــد داشــت؛ امــا ایــن ابــدا ایــرادی نــدارد.

هــدف از خلــق یــک ویدئــوی ویروســی تحریــک مــردم بــه تعامــل و گفتگــو اســت و هرچــه کــه بیشــتر دربــاره شــما صحبــت کننــد، برندتــان بیشــتر شــناخته شــده و معــروف می شــود.

۱۱– بــرای ترویــج ویدئوهــای ویروســی از روشهــای تبلیغاتــی هوشــمندانه اســتفاده می شــود

اگــر می خواهیــد کــه ویدئــوی شــما ســریعتر دســت بــه دســت شــود و بــه مرحلــه ویروســی شــدن برســد بایــد بــا جدیــت و دقــت بــر روی اســتراتژی تبلیغاتــی آن کار کنیــد؛ امــا از کجــا بایــد شــروع کــرد؟

نخســت بایــد از تطبیــق ویدئــو بــا اصــول ســئو اطمینــان حاصــل کنیــد و بهینــه ســازی هــای لازم را انجــام بدهیــد.

در ایــن راســتا، ویدئــو را در صفحــه وبــااگ یــا یــک صفحــه فــرود اختصاصــی قــرار بدهیــد و از کلمــه کلیــدی ویدئــو در آدرس، توضیحــات متــا و در طــول متــن اســتفاده کنیــد.

پــس از برپــا کــردن صفحــه مربوطــه می توانیــد بــه اشــتراک گــذاری آن در شــبکه های اجتماعــی را آغــاز کنیــد و بــا اســتفاده از روشهــای مختلــف موجــود، ماننــد اســتفاده از هشــتگ، تبلیغــات پولــی و ارســال پســت در بهتریــن زمــان ممکــن، ویدئو را بیشــتر در معــرض دیــد قــرار بدهید.

ســپس می توانیــد از قــدرت اینفلوئنســرها کمــک بگیریــد تــا ویدئــوی شــما در معــرض دیــد جامعــه گســترده تری از کاربــران اینترنــت قــرار بگیــرد.

بــا وبســایت های رســانه ای، وبلاگ نویسهــا و افــراد تأثیرگــذار شــبکه های اجتماعــی ارتبــاط برقــرار کنیــد و ویدئــوی خــود را در فرومهــا یــا انجمنهــای گفتگــوی اینترنتــی مرتبــط قــرار بدهیــد تــا بیشــتر دیــده شــود ســخن پایانــی: چگونــه می تــوان ویروســی شــدن ویدئــو را تضمیــن کــرد؟

ســخن پایانــی: چگونــه می تــوان ویروســی شــدن ویدئــو را تضمیــن کــرد؟

پاســخ کوتــاه بــا ایــن ســؤال ایــن اســت کــه «نمی تــوان». اگــر فرمــول خاصــی بــرای خلــق یــک ویدئــوی ویروســی وجــود داشــت، همــه از آن اســتفاده می کردیــم و اینترنــت پــر میشــد از ویدئوهــای ویروســی، امــا همانطــور کــه مشــاهده می کنیــد اینطــور نیســت و ویدئوهــای ویروســی، اســتثنا محســوب می شــوند.

امــا آیــا بــا توجــه بــه ایــن حقیقــت بایــد از بازاریابــی ویدئویــی و تـلاش بــرای تولیــد ویدئوهــای ویروســی دســت برداریــد؟ قطعــا خیــر! در واقــع، هــر کســی کــه دســتی بــر آتــش بازاریابــی دارد بایــد تمــام تــوان خــود را بــرای ویروســی کــردن محتوایــی کــه عرضــه می کنــد بــه کار ببنــدد.

البتــه در ایــن میــان بــه یــک نکتــه مهــم نیــز بایــد توجــه داشــت: علیرغــم اینکــه افزایــش بــه اشــتراک گــذاری و دریافــت انبوهــی از نظــرات، لایک و معروفیــت بســیار خــوب اســت، امــا ســؤال اینجاســت کــه آیــا ویدئــوی شــما مخاطبــان هدفتــان را نیــز بــه ســمت شــما جــذب می کنــد یــا خیــر؛ چــرا کــه هــدف اصلــی بازاریابــی، جــذب مخاطبــان هــدف یــا همــان مشــتریان بالقوه متناســب اســت.

شــاید تعــداد مشــتریان بالقــوه شــما بــه یــک یــا چنــد میلیــون نرســد؛ امــا عمــلاً فقــط همیــن گــروه هســتند کــه می تواننــد بــه شــما ســودی برســانند.

البتــه منظــور مــا ایــن نیســت کــه نمی توانیــد ویدئویــی را تولیــد کنیــد کــه همــه و از جملــه مشــتریان هدفتــان را جــذب کنــد؛ یــا اینکــه نمی تــوان از ویدئوهــای ویروســی بــرای افزایــش آگاهــی نســبت بــه برنــد اســتفاده کــرد؛ بلکــه فقــط لازم اســت کــه ایــن نکته مهــم را در هنــگام تهیــه ویدئوهایــی کــه بــه دنبــال ویروســی شدنشــان هســتید در ذهــن داشــته باشــید کــه بایــد بــرای جلــب نظــر افــرادی کــه محصــولات یــا خدمــات شــما را خریــداری می کننــد اولویــت قائــل شــوید.

و بالاخــره، مــورد مهــم دیگــری کــه بایــد مــد نظــر قــرار بدهیــد، توجــه بــه آمــار ویدئوهــای ویروســی و تحلیــل آن هاســت.

در واقــع، نبایــد پــس از تولید یــک ویدئوی ویروســی از تـلاش بــرای خلــق یــک ویدئــوی ویروســی دیگــر دســت بکشــید؛ بلکــه لازم اســت کــه بــا بررســی و تحلیــل آمــار و اطلاعــات ویدئــوی قبلــی در راســتای تولیــد ویدئوهــای بهتــر، مؤثرتــر و کارآمدتــر تـلاش کنیــد.

از ایــن طریــق، دانــش و مهــارت بیشــتری در تولیــد محتــوای تأثیرگــذار بــه دســت می آوریــد و بــه خلــق ویدئوهایــی کــه پتانســیل ویروســی شــدن دارنــد عــادت خواهیــد کــرد.

منبع مقاله: کلوپ سئو

ویدیوی وایرالویدیوی ویروسیساخت ویدیوی وایرالساخت ویدیو ویروسی
راه اندازی وب سایت های وردپرسی و سئوی حرفه ای وب سایت
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید