سازمان مستقل غیرمتمرکز – دائو (DAO)

به سازمانی اطلاق می گردد که از افراد برای مدیریت و رهبری در یک شرکت دعوت می کند به گونه ای که هویت آن ها ناشناس بماند سازمان غیرمتمرکز مستقل بر خلاف سازمان های مستقل که هیئت مدیره رهبری سازمان را بر عهده دارد و برای سرمایه گذاری ها تصمیم گیری می کند تصمیمات آن به وسیله یک کد کامپیوتری و به صورت الکترونیکی از سوی کلیه ی اعضای سازمان گرفته می شود . از دائو تحت عنوان آینده سازمان ها یاد می گردد و هر کس در این سازمان سود و منافع بیشتری را برای سازمان ایجاد کند پاداش بیشتری دریافت می کند . مدیریت در دائو به صورت غیرمتمرکز می باشد و افراد مدیریت کل دارایی ها و فعالیت های سازمان را در اختیار دارند .