و خداوند مارا فوتبالیست آفرید (شما بخونید برنامه نویس :| )