چگونه اجتماعی تر باشیم

انسان موجودی است اجتماعی، اجتماعی بودن به عبارتی یعنی وفق دادن خود با هنجارهاو ارزش های جامعه و اجتماع است. اجتماعی شدن در دو مرحله کلی صورت می گیرد . جامعه پذیری نخستین فرایندی است که میان فرد و گروهی که با وی در تماس نزدیک و صمیمی هستند و غالبا در سال‌‌های اولیه زندگی، رخ می‌دهد و جامعه پذیری ثانویه این فرایند در وضعیت‌های رسمی‌تر روی می‌دهد ولی هیچ‌یک از اینوضعیت‌ها شخصی نیست. عوامل اصلی در این مرحله مدرسه و رسانه‌های ارتباط جمعی هستند.

اجتماعی تر باشیم
اجتماعی تر باشیمممکن مشکل برخی از افراد این باشد که نمی توانند اجتماعی باشند و در جامعه با افراد ارتباط برقرار کنند.حال سوالی که پیش می آید این است که چگونه فردی اجتماعی باشیم؟

در برخورد اول با افراد با یک سلام سر صحبت را باز کنید در مورد مسائلی که آنها دوست دارند صحبت کنند متمرکز شوید و به آنها اجازه بدهید احساسات خود را از ان موضوع با شما در میان بگذارند .در مورد هیچ مساله ای نظرخود را تحمیل نکنید وبه قبولاندن یک موضوع به طرف مقابل اصرار نورزید.

شنونده خوبی باشید تا افراد از هم صحبتی با شما لذت ببرند . اگه مدام شما صحبت را در دست بگیرید افراد از هم صحبتی با شما خسته خواهند شد.سعی نکنید خود را کامل و عالی نشان دهید از حالت معمول کمی صمیمانه تر باشید.