بر ما نظری کن که در این شهر غریبیم《》برماکرمی کن دراین شهر،گداییم