آرامشم همیشه مرا رنج داده‌است《》شور خطر کجاست که رنجم به سر شود؟