اعزام به جنگی نابرابر

در شرایطی که در آن گیر کرده ام

انگار نیاز دارم داوطلبانه

به جنگی نا برابر اعزام شوم

بلکه شاید عمری که بیهوده در این رکود می گذرد

قدری ارزشمند شود

البته تضمینی برای سودمند بودن من در این جدال نیست

ممکن است در اولین ثانیه های حضور

با اثابت گلوله تک تیراندازی ماهر

صحنه زندگی را برای همیشه ترک کنم

آنجاست که بازماندگان تعیین خواهند کرد که بودن من

آیا تاثیر گذار بوده است یا نه؟

نظر من در این مورد شاید فرق داشته باشد

و اگر قرار است به زودی کشته شوم

همان بهتر که پشت جبهه های جنگ

به مداوای مسدومان کمک کنم

اینگونه حداقل بعد جنگ زنده خواهم ماند

و می توانم کتاب خاطراتم را بنویسم و آن را بفروشم

بلکه شاید به این طریق پولی بدست آورم

از طرفی ممکن است مایه شرم ساری شوم

و همه مرا به عنوان یک ترسو که پشت خاکریزها پنهان شده است بشناسند

یک فراری از جنگ !

هرچند تمام این ماجرا برایم جذاب خواهد بود

و بهتر از اتلاف وقت در این روزها می باشد.


علی دادخواه

تابستان98

مشهد