من و گربه ی روی دیوارفقط باید نیمه شب باشد

آهنگ گوش کنی

کمی با صدای بلند

عکس های قدیمی

مرور خاطرات

و گاهی وسوسه برای دادن یک پیام

فضای دلنشینی است

کسی هم نمی داند که بیداری

فقط خودت

و گربه ای

که روی دیوار لم داده است

با چشم هایی روشن

در سیاهی شب

باز هم به عکس ها نگاه می کنی

و دوباره انگار شیطان می خواهد گولت بزند

اما این بار

فقط می خواهی کمی خوش باشی

تو و گربه ی روی دیوار...


علی دادخواه

سیزده مرداد98