چایت را بنوشنا امید نباش

به قول نیما

چایت را بنوش

نگران فردایت هم نباش

حتی من را هم

می توانی

فراموش کنی

چون قرار است

از گندم زار من و تو

مشتی کاه بماند

برای بادها

برای آشیان پردندگان

و چند عکس یادگاری

و نامه هایی که من برایت

عاشقانه

در شبی مهتابی

می نوشتم

شبی که ماه کامل بود

پس آرام بخواب

این ها می گذرند

و کسی یادش نخواهد ماند

تمام بی قراری هایم را

پس چایت را بنوش

و نگران فردایت هم نباش...هجده مرداد

تابستان98

علی دادخواه