چه بگویم و چه بنویسم

با خود گفتم

چیزی نگویم

چیزی ننویسم

شاید بخوانی

دلتنگ شوی

خواستم شادی را

تجویز کنم

برای دل غمگینت

خواستم صدایت بزنم

و با نگاهت

پرواز کنم

قند در دلم آب شود

خواستم باشی

همیشه کنارم

و من هم قدر بودنت را

بیشتر بدانم

حضورت را

جشن بگیرم

و کبوترهای داخل قفس را

به عشقت

آزاد کنم ...


بیست و یک شهریور 98