کبوتر بام تو ام
نگران نباش

جایی برای رفتن ندارم

کبوتر بام تو ام

بعد از آنکه بال هایم را

از من گرفته ای

خیال پرواز ندارم دیگر

و در گوشه ای بی نشان

به زندگی ادامه می دهم

گاهی دلم هوایی می شود

اما

وقتی پری برای پریدن نیست

زمین قفس می شود

برای من...آخرین روز تابستان98