همه آنچه درباره تعلیق وکیل از وکالت نمی دانیم!!!

وکلای دادگستری به موجب قانون وظایفی را عهده دار می باشند که عدم رعایت آنها موجب مسئولیت می شود.مسئولیت وکلا ممکن است انتظامی، کیفری و یا مدنی باشد. در این نوشتار از مجله حقوقی دادمان به تمام شرایطی که باعث تعلیق وکیل از وکالت میشود می پردازیم.

تخلفات وکلا و تعلیق وکیل از وکالت

تخلفات انتظامی که وکلا ممکن است مرتکب شوند از قرار زیر می باشد:

 • تمدید نکردن پروانه وکالت
 • پرداخت نکردن حق کانون وکلا
 • دایر کردن دفتر وکالت در شهری که پروانه وکالتش در آنجا صادر نشده است
 • خودداری از دادن رسید در قبال دریافت وجه از موکل
 • عدم حضور در جلسات دادگاه ها
 • افشای اسرار موکل
 • تبانی با طرف دعوا و خیانت به موکل
 • عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل
 • قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آن را بر عهده داشته است
 • انتقال قرارداد حق‌الوکاله به دیگری

مجازات متخلفان حرفه وکالت

حداقل مجازات، برای متخلفان حرفه وکالت توبیخ و حداکثر مجازات، محرومیت دائم از شغل وکالت است.هر کس محکوم به مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن حکم، مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود به یک یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد.استرداد شکایت از جانب شاکی موجب تخفیف شکایت نمی‌شود.
این تخلفات بر حسب مجازاتشان در شش گروه دسته‌بندی می‌شوند:

تخلف از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین مینماید مستوجب مجازات انتظامی درجه ١ و ٢ است.

 1. اخطار کتبی
 2. توبیخ با درج در پرونده

این نوع مجازاتها را رییس کانون مستقلا و یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا میکند. همچنین دادگاه انتظامی هم صلاحیت تعیین این مجازاتها را همچنان دارد. رییس کانون دادستان نسبت به احکام دادگاه انتظامی و همچنین در خصوص مجازات های درجه ۴ به بالا میتوانند در خواست تجدید نظر نمایند.

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ٣ تعلیق وکیل از وکالت:

 • انجام وکالت بدون تمدید پروانه
 • تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
 • عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
 • عدم قبول مراسلات کانون و امتناع از دادن رسید در قبال آنها
 • عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل
 • عدم رعایت تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری
 • وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول
 • تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار اول

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴ تعلیق وکیل از وکالت:

 • عدم ارائه رسید در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی ازموکل
 • تجاهر به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
 • انجام وکالت بدون تمدید پروانه
 • عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
 • اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن
 • معرفی خود با درجه بالاتر
 • تحصیل وکالت با توسل به وسایل فریبنده
 • تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق الوکاله قراردادی، یا تعرفه ای( در مواردیکه قراردادی در بین نیست)
 • عدم اطلاع استعفا به دادگاه و موکل یا استعفا در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد
 • قبول وکالت در دعاوی که وکیل قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است
 • قبول وکالت علیه ارگانهای دولتیکه  وکیل سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد
 • استعفاء از وکالت و قبول مجدد آنیا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی
 • اظهارات غیر محترمانه نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص
 • عدم آگاه نمودن موکل به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد
 • وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار دوم
 • تقدیم عرضحالی که از حیث تمبر ناقص است
 • تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۵ تعلیق وکیل از وکالت:

 • قبول وکالت بصورت تصنعی (در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)
 • افشاء اسرار موکل
 • تخلف از قسم
 • عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای باراول
 • وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم
 • عدم تحویل پروانه به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
 • شرکت در مدعی به
 • انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری
 • تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم

مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه ۶ تعلیق وکیل از وکالت:

 • مواضعه و تبانی با طرف دعوی و خیانت به موکل
 • قبول وکالت علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده داشته است
 • تحصیل پروانه وکالت بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن
 • اثبات خلاف عذری که وکیل برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده
 • عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم
 • وکالت در محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم
 • عدم تحویل پروانه به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
 • شرکت در مدعی به
 • انتقال قراردادحق الوکاله به دیگری
https://dad-man.ir/%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%88%da%a9%d9%84/

تعقیب انتظامی و تعلیق وکیل از وکالت

وکلای متخلف در شرایطی ممکن است تحت تعقیب قرار بگیرند یا حتی برای مدتی معلق شوند.در صورتی که تخلف وکیل اعلام شود مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد و در دادگاه انتظامی وکلا محاکمه می‌شود. تعقیب انتظامی وکلا پس از صدور کیفرخواست توسط دادسرای انتظامی شروع می‌شود و در دادگاه انتظامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رییس کانون می تواند شخصا یا به درخواست اعضای کانون هیات مدیره درخواست تعقیب و تعلیق وکیل از وکالت را مستقیما از دادگاه کانون بنماید.

استعلام وکیل

با توجه به سوء استفاده هایی که از فضای وکالت شده است توصیه می شود در صورت مراجعه به دفتر وکیل یا اخذ شماره از وکیل دادگستری در ابتدای امر با مراجعه به سایت های مذکور در اینترنت به شرح ذیل اقدام به استعلام نام مشخصات وکیل و شماره تلفن ایشان نمایید.

جهت استعلام یا بررسی درستی پروانه وکالت وکلا می توانید به سایت مرکز امور وکلا یا کانون وکلای همان شهر مراجعه نمایید.

با توجه به اینکه در این دو سایت امکان جستجوی نام و فامیل وکیل دادگستری و یا شماره پروانه وکیل دادگستری می باشد شما با داشتن نام یا کارت ویزیت و یا شماره موبایل وکیل به راحتی می توانید از صحت پروانه وکالت و فعال بودن وکیل مطلع شوید.

همه مشخصات وکیل شماره پروانه شماره تماس آدرس دفتر وی در این سامانه درج شده و حتی تاریخ انقضای پروانه وکالت در آن قید شده که میتوانید به راحتی این موضوع را در سایت‌های مذکور مشاهده نمایید.

موارد تعلیق وکیل از وکالت

باید توجه داشت که به صراحت ماده ۱۷ ل.ق.ا.ک.و.د. هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.

تعلیق وکیل تحت پیگرد انتظامی: وزیر دادگستری یا رییس هیات مدیره کانون وکلا می توانند در صورتی که اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی ندانند تعلیق موقت او را از دادگاه انتظام وکلا درخواست تعلیق وکیل از وکالت نمایند.

تعلیق وکیل تحت پیگرد کیفری: به موجب ماده ۸۷ آ.ا.ل.ق.ا.ک.و.د. در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفرخواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلا رجوع می شود و در صورتی که دادگاه دلایل را قوی تشخیص دهد حکم تعلیق وکیل از وکالت را به صورت موقت صادر می کند.

وکالتنامه های وکلائی که قبل از تعلیق آنان از وکالت تنظیم یافته و در جریان محاکمه قرار گرفته است، پس از رفع تعلیق قابل ترتیب اثر می باشد یا اینکه باید وکالتنامه مجدد تنظیم شود؟

بطور کلی دوام وبقاء عقد وکالت بستگی به اراده و قصد طرفین عقد دارد نه اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث؛ به علاوه تنظیم وکالتنامه جدید پس از اتمام مدت تعلیق وکیل از وکالت مستلزم پرداخت عوارض و ابطال تمبر برای بار دوم خواهد بود در صورتی که از در آمد حق الوکاله فقط یکبار مالیات گرفته میشود لذا به مصداق (اذ ازل المانع عاد الممنوع) وکیل می تواند پس از اتمام دوران تعلیق بر طبق اختیارات قانونی خوبش در امر وکالت اقدام نماید، مگر اینکه طرفین عقد وکالت خود مستقیماٌ تصمیم دیگری اتخاذ نمایند.

https://dad-man.ir/%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84/